top of page

Oxyphlogopit

Tafelige schwarze Oxyphlogopit XX mit Nephelin XX und Magnetit XX auf Anorthit XX
Foto: Marko Burkhardt, Bildbreite  4 mm
64 Oxiphlogopit Rothenberg BB 4,0mm.jpg
bottom of page